1502, 2019

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Π.Δ. 64/2018 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ (μετά τη χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή), ανεστάλη οριστικά η ισχύς του άρθρου 3 του Π.Δ. 64/2018 που αφορά τα ασυμβίβαστα των φαρμακοποιών που απορρέουν από το άρθρο 2 παρ. 5 γ, iv, v του ιδίου Π.Δ., ως προς τη συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις φαρμακείων μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της […]