1203, 2018

ΔΙΚΑΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ. ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Τέθηκαν υπόψη μου τα εξής πραγματικά περιστατικά:

Οι φαρμακοποιοί Α και Β υπέβαλαν κοινή αίτηση σε Τομέα της Περιφέρειας Αττικής ζητώντας:

Ο μεν Α, ο οποίος διατηρεί ήδη φαρμακείο σε λειτουργία, τη χορήγηση δεύτερης άδειας ίδρυσης φαρμακείου κατά παρέκκλιση των πληθυσμιακών κριτηρίων, με σκοπό τη συστέγασή του με το φαρμακείο του Β.
Ο δε Β τη […]