Στις 02-01-2017 υπογράφθηκε η Συλλογική Σύμβαση για την παροχή υγειονομικού υλικού, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διαιτητικών σκευασμάτων ειδικής διατροφής μεταξύ του ΠΦΣ και του ΕΟΠΥΥ, την οποία προσυπέγραψε, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος (δίχως βέβαια νομικό ενδιαφέρον), και ο Υπουργός Υγείας (βλ. τη σύμβαση στο Παράρτημα Ι).

Η σύμβαση αυτή κινείται προφανώς προς τη σωστή κατεύθυνση, προς όφελος των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ και των φαρμακοποιών, λύοντας επιτυχώς το ανεδαφικό ζήτημα που ανέκυψε για την πιστοποίηση των φαρμακείων.

Δυστυχώς όμως, λόγω της βιαστικής σύνταξης και υπογραφής της, παρεισέφρησαν σφάλματα που την καθιστούν, αν όχι ανεφάρμοστη, οπωσδήποτε προβληματική και ενδεχομένως άδικη εν πολλοίς για τους φαρμακοποιούς, για τους εξής λόγους:

Το μείζον πρόβλημα δημιουργείται από τη διατύπωση και το περιεχόμενο του άρθρου 1 της Σύμβασης, υπό τον τίτλο «ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», που πάσχει από νομοτεχνικά σφάλματα, νομικές υπερβολές, καθώς και από αστοχίες και αοριστίες και έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Φαρμακείο υποβάλει αίτημα (ηλεκτρονικά στην νέα πλατφόρμα του EOPYY.net) στον ΕΟΠΥΥ και οφείλει να καταθέτει (ή να υποβάλλει ηλεκτρονικά) τα κάτωθι έγγραφα, ως προϋπόθεση για την εφαρμογή των όρων της παρούσης:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης. 2. Τα πιστοποιητικά διαπίστευσης (τα οποία προσκομίζουν οι εταιρείες εισαγωγής και παραγωγής προϊόντων) και τους κωδικούς που έχουν διατεθεί από το “νέο μητρώο ΕΚΑΠΤΥ” (ηλεκτρονική πλατφόρμα διαπίστευσης και λήψης κωδικών) για τα εν λόγω αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ προϊόντα. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και εφόσον προκύψει νέο προϊόν το οποίο είναι αποζημιούμενο, προσκομίζει τα πιστοποιητικά διαπίστευσης με τους νέους κωδικούς ΕΚΑΠΤΥ. Τα ανωτέρω Πιστοποιητικά, δύναται να αναζητηθούν και ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας EOPYY.net.
  2. Τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση το Φαρμακείο στους Δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από Υπεύθυνη Δήλωση του Κατασκευαστή/Εισαγωγέα με την οποία θα βεβαιώνει ότι τα προϊόντα του διατίθενται σύμφωνα με τις ενδείξεις τους χωρίς περιορισμούς, σε τρεις (3) χώρες τις Ε.Ε. και ποιές.
  3. Στις περιπτώσεις φαρμακείου που πρόκειται για Εισαγωγέα/Διανομέα, το αντίγραφο του Παραβόλου Πληρωμής του Τέλους Ετοιμότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (βάσει της αρθ. 48 παρ. 3, Ν.3370/11-7-05–ΦΕΚ 176Α) όπως προβλέπεται, του προηγούμενου έτους με την υποχρέωση προσκόμισης καθ’ έτος.
  4. Προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα των προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, η ασφάλειά τους και η ορθή χορήγηση, το Φαρμακείο υποχρεούται να διαθέτει προϊόντα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από το νέο μητρώο ΕΟΠΥΥ – ΕΚΑΠΤΥ και έχουν κατατεθεί από τον Εισαγωγέα/κατασκευαστή.
  5. Ο ΕΟΠΥΥ δεν ευθύνεται έναντι του Δικαιούχου των Προϊόντων, για την πιθανή προκαλούμενη ζημιά από τη χρήση αυτών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Για όσα από τα ανωτέρω υποχρεωτικά έγγραφα, υπάρχει ημερομηνία ανανέωσης ή λήψης ισχύος, θα πρέπει να επανυποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά (πχ Τέλος Ετοιμότητας κτλ). Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί η μη υποβολή εγγράφου θα διακόπτεται η σύμβαση και το δικαίωμα εκτέλεσης γνωματεύσεων.

Οι αδειούχοι φαρμακοποιοί θα πρέπει να μην έχουν αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 68 και 153 του Ν.4281/2014, να μην τους έχει επιβληθεί ποινή για οικονομικά εγκλήματα, και να μην τους έχει επιβληθεί ποινή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τους ενταχθέντες σε αυτόν φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Θα πρέπει να υποβάλλεται Υ.Δ. στην οποία θα αναφέρονται:

α/ Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα, ήτοι: i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ii) δωροδοκία, iii) απάτη, iν) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

β/ δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας,

γ/ δεν κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή Σύμβαση Παροχής Υγειονομικού Υλικού 4 οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία

δ/ δεν καταδικάσθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του

ε/ δεν έχει διαπράξει συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

στ/ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία και έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την νομοθεσία της χώρας του,

ζ/ δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου

η/ δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

Παρατηρήσεις:

Α. Για την «εφαρμογή των όρων» της σύμβασης, δηλαδή με άλλα λόγια, για την έναρξη της ισχύος της, κάθε φαρμακείο υποβάλλει σχετικό αίτημα στον ΕΟΠΥΥ και καταθέτει τα δικαιολογητικά που αριθμούνται από 1 έως 6.

Επιπρόσθετα, υποβάλλει και τις υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται υπό στοιχεία α έως η.

Οπωσδήποτε όμως, οι αδειούχοι φαρμακοποιοί θα πρέπει:

α. να μην έχουν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 68 και 153 του Ν. 4281/2014,

β. να μην τους έχει επιβληθεί ποινή για οικονομικά εγκλήματα,

γ. να μην τους έχει επιβληθεί ποινή από τον ΕΟΠΥΥ ή τους ενταχθέντες σε αυτόν φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Ας εξετάσουμε τις παραπάνω προϋποθέσεις μία – μία:

α.α. Τα άρθρα 68 και 153 του Ν. 4281/2014 καταργήθηκαν με το άρθρο 57 του μεταγενέστερου Ν. 4403/2016 (βλ. Παράρτημα IV), γεγονός που διέλαθε της προσοχής των συντακτών της σύμβασης και επομένως οι προβλέψεις τους είναι ανίσχυρες (βλ. τις διατάξεις στο Παράρτημα ΙΙ).

Τα παραπάνω άρθρα όριζαν τις προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρούν οι προμηθευτές του Δημοσίου, που μετείχαν σε αντίστοιχους διαγωνισμούς, καθώς και τους λόγους αποκλεισμού τους από τη διαγωνιστική διαδικασία.

Ανεξάρτητα από την κατάργηση των ανωτέρω άρθρων, οι προβλεπόμενες σε αυτά προϋποθέσεις που απευθύνονταν στους φαρμακοποιούς δεν είναι οι ενδεικνυόμενες, άλλως είναι αόριστες ή υπερβολικές.

β.β. Για ποια οικονομικά εγκλήματα δεν πρέπει να έχει επιβληθεί στους φαρμακοποιούς ποινή και από ποιον; Και ποιες ποινές; Ποινικές ή Διοικητικές; Και από τις ποινικές, ακόμη και αυτές με ανασταλτικό αποτέλεσμα;

Απαιτείται διασαφήνιση.

γ.γ. Τι είδους ποινή δεν πρέπει να έχει επιβληθεί στους φαρμακοποιούς από τον ΕΟΠΥΥ και τα απορροφηθέντα από αυτόν Ασφαλιστικά Ταμεία; Πρόστιμο; Μεγάλο; Μικρό; Διακοπή σύμβασης; Και πότε άραγε; Από καταβολής κόσμου;

Η διάταξη είναι παντελώς αόριστη και χρήζει διευκρινίσεων, προς αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων.

Β. Όσον αφορά τα υποβαλλόμενα από τον φαρμακοποιό έγγραφα αριθμούμενα από 1 – 6, νομίζω ότι μόνο αυτά υπό στοιχεία 1 – 4 μπορούν να υποβληθούν. Τα υπό στοιχεία 5 – 6 αφορούν υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Ωστόσο όμως, γιατί τα υπό στοιχεία 2 – 4 έγγραφα πρέπει να τα προσκομίζει ο φαρμακοποιός και να μην τα εξασφαλίζει ο ΕΟΠΥΥ από τον ΕΟΦ, αφού η εισαγωγή και διακίνηση των προϊόντων γνωστοποιούνται στον ΕΟΦ, ο οποίος έχει και την ευθύνη ελέγχου των εν λόγω προϊόντων;

Γ. Από τις υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να υποβάλει ο φαρμακοποιός και αναφέρονται υπό στοιχεία α έως η, εκτιμώ ότι αυτές υπό στοιχεία α έως γ είναι επαρκείς. Τούτο διότι:

– Η περίπτωση δ είναι ασαφής. Ποια είναι και πώς και από ποιον ορίζεται η «επαγγελματική διαγωγή» του φαρμακοποιού για την οποία αυτός καταδικάσθηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση;

– Περίπτωση ε: Πώς ορίζεται και από ποιον το συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης «επαγγελματικό παράπτωμα» που μπορεί να διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο ο ΕΟΠΥΥ (ακόμη και καταγγελία συναδέλφου φαρμακοποιού;) και από ποιον βεβαιώνεται η διάπραξή του;

– Περίπτωση στ: Αν ο φαρμακοποιός οφείλει σε Δ.Ο.Υ. και Ασφαλιστικά Ταμεία (εισφορές) δεν δικαιούται να εκτελεί τις συνταγές των προϊόντων;

– Οι περιπτώσεις ζ και η αφορούν μάλλον περιπτώσεις μετεχόντων σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου και όχι τα φαρμακεία.

 

ΥΓ. Εκτιμώ ότι η σύμβαση χρειάζεται ενδελεχέστερη επεξεργασία.

Και άλλοι όροι της μπορεί να δημιουργήσουν ασάφειες, διενέξεις και αδικίες. Το πρώτο ορθό βήμα έγινε. Ας ακολουθήσει και το δεύτερο.

Καλή χρονιά!

 

Αθήνα, 05-01-2017

Χρήστος Αρβανίτης

www.arvanitislaw.gr

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV