606, 2016

Η Κ.Υ.Α. Νο. 3: Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΩΝ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 παρ. 5γ

Α. Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5γ της Κ.Υ.Α. ορίζει τα ασυμβίβαστα στο πρόσωπο εταίρου, δηλαδή εκείνες τις ιδιότητές του, που αποκλείουν τη συμμετοχή του σε νεοϊδρυόμενη εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου.

Β. Επιπρόσθετα, απροσδιόριστος αριθμός υφιστάμενων εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείων, κατελήφθησαν από τα ασυμβίβαστα του άρθρου 2 παρ. 5γ της Κ.Υ.Α. λόγω της εταιρικής τους σύνθεσης και […]