2202, 2016

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ I. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 Ν. 1963/91 ΚΑΙ II. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΥΑ 82829/29-10-2015 6915/29-01-2016

Η ΚΥΑ Γ5(β)/Γ.Π. οικ. 6915/29-01-2016 (ΦΕΚ 138 τ. Β’) τροποποίησε και συμπλήρωσε την ΚΥΑ Γ5(β)/Γ.Π. οικ. 82829/29-10-2015 (ΦΕΚ 2330 τ. Β’), υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – ίδρυση φαρμακείου»

(βλ. κωδικοποίηση των δύο ΚΥΑ σε ένα ενιαίο κείμενο στο παράρτημα Ι).

 

(Σημείωση: Στο παρόν σχολιάζεται η κωδικοποιημένη ΚΥΑ μόνον κατά το μέρος που αφορά το ζήτημα […]