Το παρόν απευθύνεται ως έκκληση προς προβληματισμό, πριν είναι αργά (αν και ήδη είναι) στο Υπουργείο Υγείας, στις Περιφέρειες, στον Π.Φ.Σ. και στους κατά τόπους Φαρμακευτικούς Συλλόγους.

Απευθύνεται επίσης στους φαρμακοποιούς και ιδιώτες που θα υποβάλουν την ερχόμενη Δευτέρα (01-02-2016) αιτήσεις για ίδρυση νέων φαρμακείων σε κενές θέσεις.

Με τη χθεσινή ανάρτησή μου στο site www.arvanitislaw.gr και υπό τον τίτλο «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ!!! – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ» επεσήμανα τα προβλήματα που δημιουργούνται από την καθυστέρηση έκδοσης της ΚΥΑ που θα ρύθμιζε τα εκκρεμούντα ζητήματα και θα επέτρεπε τη νόμιμη αδειοδότηση των νέων φαρμακείων στις κενές θέσεις της πρώτης περιόδου του έτους 2016.

Επεσήμανα επίσης ότι «το… μπάχαλο (!!!), ως συνεχιζόμενη φάρσα, παραμένει ως εκδοχή». Φοβούμαι ότι ήδη επαληθεύτηκα. Χθες το απόγευμα η Περιφέρεια Αττικής ανάρτησε τον κατάλογο με τις κενές θέσεις φαρμακείων με ΔΥΟ ΛΑΘΗ.

Το πρώτο εκ παραδρομής: αναφέρεται στην επικεφαλίδα στις κενές θέσεις της 31-01-2015, αντί του ορθού της 31-12-2015.

Το δεύτερο εξ ανάγκης: υπολόγισε τις κενές θέσεις με βάση τον πληθυσμό των Δήμων και την αναλογία ένα φαρμακείο ανά 1.000 κατοίκους, σύμφωνα με την εσφαλμένη ΚΥΑ Γ.Π. οικ 82829/29-10-2015 (ΦΕΚ 2330, τ. Β’) και όχι με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 36 Ν. 3918/2011 που είναι σε ισχύ και δεν έχει τροποποιηθεί.

Αποτέλεσμα του εσφαλμένου υπολογισμού είναι να ιδρύονται δυνητικά μόνον στην Περιφέρεια Αττικής 165 νέα φαρμακεία, πολλά δηλαδή περισσότερα από αυτά που θα επέτρεπε ο ορθός υπολογισμός.

Εξειδικευμένο παράδειγμα: στον τομέα Ανατολικής Αττικής ιδρύονται 10 υπεράριθμα φαρμακεία, πέραν δηλαδή του επιτρεπτού.

Τη στιγμή που γράφεται το παρόν δεν υπάρχουν αναρτήσεις από άλλες Περιφέρειες. Επίκειται ωστόσο η ανάρτησή τους. Αν ακολουθήσουν και αυτές τον ίδιο εσφαλμένο υπολογισμό, το μπάχαλο θα γενικευθεί και η αποκατάσταση της νομιμότητας θα είναι επώδυνη.

Αν η αδειοδότηση γίνει με τον εσφαλμένο υπολογισμό, τότε παραβιάζεται κατά την άποψή μου η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 36 Ν. 3918/2011 που αφορά τα πληθυσμιακά κριτήρια και ανατρέπεται ο μηχανισμός εφαρμογής του. Επιπρόσθετα, θα είναι επιτρεπτή η μεταφορά φαρμακείων στα όρια των Δήμων, γεγονός που θα μεταβάλει δραματικά τις θέσεις των φαρμακείων και θα δημιουργήσει σημαντικές έριδες και δικαστικές διενέξεις.

Η ασφάλεια δικαίου προέχει κάθε προσωπικού συμφέροντος. Αλλά λάβετε υπόψη και τούτο: αν αδειοδοτηθεί νέο φαρμακείο σε μη επιτρεπτή θέση, ποιος θα έχει την ευθύνη αποκατάστασης της ζημίας που θα υποστεί σε περίπτωση μεταγενέστερης ανάκλησης της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας του φαρμακείου του; Αλλά σκεφθείτε και τον ίδιο τον ζημιωθέντα!!!

Στην ανάρτησή μου της 06-11-2015 υπό τον τίτλο «ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΔΕΙΑΝΟ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ» και στην ανάρτηση της 11-11-2015 υπό τον τίτλο «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΑ» αναφέρομαι διεξοδικά στο ζήτημα και στις παρενέργειες που δημιουργεί η εσφαλμένη διάταξη της ΚΥΑ που ορίζει ότι: «Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται για την Περιφέρεια των Δήμων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010» (Καλλικρατικοί Δήμοι).

Η διάταξη αυτή, με βάση την οποία η Περιφέρεια Αττικής υπολόγισε και ανάρτησε τις κενές θέσεις, είναι μη νόμιμη και κατά συνέπεια ακυρωτέα, για δύο κυρίως λόγους:

Α. Λόγω ελλείψεως νομοθετικής εξουσιοδότησης

  1. Η διάταξη αυτή, ως έχει η διατύπωσή της, παρεμβαίνει πανηγυρικά στο μηχανισμό εφαρμογής των πληθυσμιακών κριτηρίων που θεσπίζει το άρθρο 36 παρ. 3 Ν. 3918/2011.
  2. Με το Ν. 4336/2015, Υποπαράγραφος Δ.12, περίπτωση 18, αντικαταστάθηκε το άρθρο 1 Ν. 1963/91 που όριζε τις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών ιδρύσεως φαρμακείων.

Οι διατάξεις του αντικατασταθέντος άρθρου δεν έχουν καμία σχέση με τα πληθυσμιακά κριτήρια και τον μηχανισμό εφαρμογής του άρθρου 36 παρ. 3 Ν. 3918/2011, διότι ρυθμίζουν άλλα ζητήματα.

  1. Ο Ν. 4336/2015 όρισε ότι με Κ.Υ.Α. καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.

Εξουσιοδότησε επομένως ο Νόμος τον Υπουργό να αποφασίσει για τα θέματα που περιλαμβάνονταν στο αντικατασταθέν άρθρο 1 του Ν. 1963/91, το οποίο είναι άσχετο με τα πληθυσμιακά κριτήρια του Ν. 3918/2011.

Άλλωστε, ο Ν. 4336/2015 δεν κατάργησε ούτε τροποποίησε τον Ν. 3918/2011. Παρανόμως λοιπόν, και χωρίς εξουσιοδότηση νόμου, η Κ.Υ.Α. τροποποιεί εμμέσως… πλην ευθέως, τις ειδικές διατάξεις του Ν. 3918/2011 (άρθρο 36 παρ. 3).

Β. Λόγω παράβασης νόμου

Η επίμαχη διάταξη της Κ.Υ.Α. παραβιάζει ευθέως την διάταξη του άρθρου 36 παρ. 3 Ν. 3918/2011 που θεσπίζει τα πληθυσμιακά κριτήρια και τον μηχανισμό εφαρμογής τους, για τους λόγους που αναφέρω στην ανάρτηση της 06-11-2015.

Ενημερώνω ότι αν ανατραπεί ο μηχανισμός εφαρμογής των πληθυσμιακών κριτηρίων, ο Κλάδος θα χωρισθεί σε δύο στρατόπεδα.

Στο ένα θα είναι αυτοί που επιθυμούν τη μεταφορά τους σε κεντρικότερα σημεία.

Στο άλλο αυτοί που θα αμύνονται.

Νέοι φαρμακοποιοί που θα ιδρύσουν φαρμακεία σε μη επιτρεπτές θέσεις κινδυνεύουν να υποστούν ανεπανόρθωτη ζημία σε περίπτωση μεταγενέστερης ανάκλησης των αδειών που παρανόμως τους χορηγηθούν.

Οι ιδιώτες που θα λάβουν άδειες ίδρυσης φαρμακείων σε κενές θέσεις θα δύνανται να τα εγκαθιστούν στα κεντρικότερα σημεία των Δήμων.

Προτείνω:

  1. Οι κατά τόπους Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, έχοντας υπόψη τα υφιστάμενα στη δύναμή τους φαρμακεία, να υπολογίσουν με βάση τον πληθυσμό των εδαφικών περιοχών τους (απογραφή πληθυσμού 2012: υπ’ αρ. 11247/28-12-2012 απόφαση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ΦΕΚ 3465 τ. Β’) και την αναλογία 1 φαρμακείο ανά 1.000 κατοίκους, τον επιτρεπτό αριθμό των νέων προς ίδρυση φαρμακείων και με τις δύο μεθόδους υπολογισμού. Προς ενημέρωση οι Περιφέρειες έχουν ήδη έτοιμη τη δουλειά.
  2. Με νομοθετική ρύθμιση να ανασταλεί για ένα μήνα η αδειοδότηση των νέων φαρμακείων, τουλάχιστον μέχρι την έκδοση της νέας ΚΥΑ που θα αποκαθιστά την ομαλότητα.
  3. Πάταξον μεν, άκουσον δε.

Αθήνα, 28-01-2016

Χρήστος Αρβανίτης

www.arvanitislaw.gr