Είναι γνωστό ότι με το άρθρο 30 του Ν. 4272/14 (ΦΕΚ Α’ 145) η αδειοδότηση νέων φαρμακείων σε κενές θέσεις γίνεται δύο φορές το χρόνο.

Κατά τη διάταξη αυτή, που τροποποίησε το άρθρο 5 Ν. 5607/32, «Κατά τους μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο εκάστου έτους, οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας αναρτούν στο διαδίκτυο στις οικείες ιστοσελίδες τους τις υπάρχουσες, κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους και την 31η Ιουνίου του τρέχοντος έτους, κενές θέσεις φαρμακείων. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου των μηνών Φεβρουαρίου και Ιουλίου αντίστοιχα θα υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή, με δικαστικό επιμελητή, οι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης των εχόντων τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1963/1991, όπως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως. Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα κρίνονται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο των μηνών Φεβρουαρίου και Ιουλίου, αντίστοιχα, κάθε έτους, σύμφωνα με τις διατάξεςι του άρθρου 3 του ν. 1963/1991.»

Ωστόσο, στη συνέχεια η διάταξη του άρθρου 5 Ν. 5607/32, όπως είχε τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 30 Ν. 4272/14, τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 217 του Ν. 4281/14 ως εξής: «ΟΙ αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου. Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου. Ο αιτών φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλει στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου, ηλεκτρονικά ή σε περίπτωση αδυναμίας του ιδιοχείρως, τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

  1. Η υποβολή αιτήσεων για ίδρυση νέων φαρμακείων σε κενές θέσεις (για αυτή την περίοδο) πρέπει να γίνει μέσα στο πρώτο 15ήμερο του μηνός Φεβρουαρίου 2016.
  2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως από τον αιτούντα (προφανώς και με πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα) είτε ηλεκτρονικά από τον αιτούντα.
  3. Σε πρώτη φάση αρκεί η υποβολή μόνο της αίτησης. Ο φάκελος συμπληρώνεται εντός μηνός με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  4. Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα κριθούν από τις αρμόδιες Περιφέρειες κατά το δεύτερο 15ήμερο του μηνός Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1963/91.
  5. Το άρθρο 3 του Ν. 1963/91 (δεν έχει τροποποιηθεί) ορίζει την προτεραιότητα χορήγησης των αδειών ιδρύσεως ως εξής:

«1. Οι άδειες ιδρύσεως του φαρμακείου χορηγούνται βάσει της ημερομηνίας επιδόσεων της αιτήσεως στην αρμόδια αρχή.

  1. Μεταξύ φαρμακοποιών, που επέδωσαν αίτηση για συγκεκριμένο «δήμο ή κοινότητα ή δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, των δήμων και κοινοτήτων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α)» την ίδια ημέρα, προτιμάται κατά την εξής σειρά:

α) Εκείνος που δεν έχει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου σε άλλο «δήμο ή δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, των δήμων και κοινοτήτων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α)».

β) Εκείνος που έχει αρχαιότερη άδεια εξασκήσεως του φαρμακευτικού επαγγέλματος κατά την έννοια των διατάξεων του σχετικού νόμου και ο οποίος δεν έχει λάβει προηγουμένως άλλη άδεια ιδρύσεως φαρμακείου.

γ) Εκείνος που προηγείται στη λήψη του πτυχίου της φαρμακευτικής σχολής του πανεπιστημίου και, σε περίπτωση συγχρόνου λήψεως του πτυχίου, εκείνος που έχει μεγαλύτερο βαθμό.

δ) Ο πολύτεκνος ή το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.»

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην άνω διάταξη γίνεται αναφορά στους Καποδιστριακούς Δήμους. Η ορθή ανάγνωση παραπέμπει στις αντίστοιχες εδαφικές διακρίσεις του Καλλικρατικού Δήμου, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 3 Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α’ 31).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διάταξη του άρθρου 30 Ν. 4272/2014 προβλέπει ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στο πρώτο 15ήμερο του μηνός Φεβρουαρίου και θα κρίνονται με βάση τις περί προτεραιότητας διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 1963.

Η τελευταία όμως διάταξη ορίζει ότι οι άδειες ιδρύσεως φαρμακείου χορηγούνται βάσει της ημερομηνίας επιδόσεων της αιτήσεως στην αρμόδια αρχή.

Επομένως, προς άρση κάθε παρανόησης:

Η 1η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα, είναι Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν τη ΔΕΥΤΕΡΑ, ανεξάρτητα από την ώρα κατάθεσής τους, θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Περιφέρειες, όσον αφορά την προτεραιότητα, το δεύτερο 15ήμερο του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 1963/91.

Κερδίζει εκείνος που δεν έχει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου «σε άλλη τοπική ή δημοτική κοινότητα ή δημοτική ενότητα ή Δήμο» με βάση τις εδαφικές διακρίσεις του Καλλικρατικού Νόμου.

Έπεται εκείνος που έχει αρχαιότερη άδεια εξασκήσεως κ.λπ.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φαρμακοποιός που λειτουργούσε φαρμακείο και το έκλεισε, ανακαλώντας την άδεια ιδρύσεως φαρμακείου, και αιτείται νέα άδεια, θεωρείται, όσον αφορά την σειρά προτεραιότητος, ότι ουδέποτε είχε λάβει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου. Κατατάσσεται έτσι και αυτός στην πρώτη σειρά προτεραιότητος. Άδικο για τους νέους φαρμακοποιούς;;; Ίσως ναι!!!

Χάνει εκείνος που θα καταθέσει από τις 2 έως 15 Φεβρουαρίου, αν στο μεταξύ υπάρχουν αιτούντες την 1η Φεβρουαρίου.

Όλα τα ανωτέρω θα έπρεπε και οπωσδήποτε πρέπει να συμβούν, συμμορφούμενοι στο νόμο.

Ωστόσο, υπάρχουν τα εξής προβλήματα:

Οι Περιφέρειες δεν έχουν αναρτήσει ακόμη τις κενές θέσεις που υπήρχαν στις 31-12-2015.

Δεν το έπραξαν διότι ανέμεναν την έκδοση της νέας ΚΥΑ για τα φαρμακεία, που θα διόρθωνε την ισχύουσα (Γ5(β) Γ.Π. οικ. 82829, ΦΕΚ 2330/29-10-2015 τ. Β’) και θα προέβλεπε πρόσθετες και αναγκαίες ρυθμίσεις αναφορικά με την ίδρυση φαρμακείων και από ιδιώτες. Αλλά και για ένα σοβαρό ακόμη λόγο, που διέγνωσε εύστοχα και έγκαιρα ο ΠΦΣ, γεγονός που οδήγησε τον Πρόεδρο Κ. Λουράντο να απευθύνει στις Περιφέρειες σύσταση για μη ανάρτηση των θέσεων.

Στην υφιστάμενη ΚΥΑ αναφέρεται, εσφαλμένα πιστεύω, ότι οι άδειες ίδρυσης χορηγούνται για την Περιφέρεια των Δήμων που συστάθηκαν με τον Καλλικρατικό Νόμο. Το σφάλμα το σχολιάζω εκτενώς στην ανάρτησή μου τις 06.11.2015 στο site του γραφείου www.arvanitislaw.gr

Αν οι άδειες χορηγούνται σε επίπεδο Δήμων και όχι στις εδαφικές περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 36 παρ. 3 Ν. 3918/2011, ανατρέπεται πλήρως και αναιτιολογήτως ο μηχανισμός λειτουργίας των πληθυσμιακών κριτηρίων.

Αποτέλεσμα είναι ότι ο αριθμός των κενών θέσεων αλλάζει δραματικά αν υπολογισθεί σε επίπεδο Δήμων και όχι σε επίπεδο τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων ή δημοτικών ενοτήτων.

Η έκδοση της ΚΥΑ αυτής είναι απόλυτα απαραίτητη για τη λειτουργία του μηχανισμού της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Επομένως, θεωρώ βάσιμα ότι το αργότερο μέχρι την επόμενη Παρασκευή (29-01-2016) θα εκδοθεί και δημοσιευθεί στο ΦΕΚ.

Σε κάθε περίπτωση, εκτιμώ επίσης ότι οι Περιφέρειες, ακόμη και αν δεν εκδοθεί η εν λόγω ΚΥΑ, έχουν υποχρέωση ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ των κενών θέσεων, άλλως θα διαπράξουν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Πώς θα υπολογίσουν τον αριθμό των κενών θέσεων; Με βάση την ισχύουσα διάταξη της υφιστάμενης ΚΥΑ (σε επίπεδο Δήμων δηλαδή, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά), εκτός αν στο μεταξύ εκδοθεί και δημοσιευθεί η νέα ΚΥΑ.

Το τι θα συμβεί αν δεν εκδοθεί μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή η πολυαναμενόμενη ΚΥΑ, θα το αντιμετωπίσουμε από Δευτέρα. Μέχρι τότε, οψόμεθα. Ωστόσο, για μια ακόμη φορά αναζητούμε την τελευταία στιγμή τον από μηχανής θεό. Συνεχίζουμε, ως φαίνεται, να ζούμε στην Ελλάδα.

Το… μπάχαλο (!!!), ως συνεχιζόμενη φάρσα, παραμένει ως εκδοχή. Μπορεί ωστόσο να διασκεδασθεί με κάποια πρόχειρη λύση, αν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αύριο.

Αθήνα, 27-01-2016

Χρήστος Αρβανίτης

www.arvanitislaw.gr