Η με το Ν. 4336/14-08-2015 (ΦΕΚ 94 τ. Α’) κατάργηση – τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 Ν. 328/76 και του άρθρου 1 Ν. 1963/91, δημιούργησε ήδη προβλήματα στην πράξη.

Σήμερα το πρωί δέχθηκα τηλεφώνημα από την αρμόδια Διεύθυνση κάποιας Περιφέρειας για να εκφέρω τη γνώμη μου επί του εξής ζητήματος, στο οποίο υπήρξε έντονη αντιδικία με φαρμακοποιό:

Ο φαρμακοποιός Α, προ της συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας των 70 ετών, αποδέχθηκε τη συστέγαση του φαρμακείου του με το νεοϊδρυθέν φαρμακείο του φαρμακοποιού Β. Η συστέγαση αυτή ολοκληρώθηκε με τη σύσταση μεταξύ τους της προβλεπόμενης από το νόμο ομόρρυθμης εταιρείας, αφού προηγουμένως είχε ληφθεί η έγκριση λειτουργίας των άνω συστεγασμένων φαρμακείων από την αρμόδια Περιφέρεια.

Στη συνέχεια και μετά τη δημοσίευση του Ν. 4336/14-08-2015 (που τέθηκε σε ισχύ από 20-08-2015) η Περιφέρεια διεμήνυσε στον φαρμακοποιό Α ότι θα του ανακαλέσει την άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας του φαρμακείου του λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας των 70 ετών που προέβλεπε η παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 1963/91.

Ο φαρμακοποιός Α αντέδρασε έντονα ισχυριζόμενος ότι η άνω παρατεθείσα διάταξη καταργήθηκε με το Ν. 4336/2015 και ως εκ τούτου η Περιφέρεια δεν δικαιούται να ανακαλέσει την άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας του φαρμακείου του λόγω συμπλήρωσης του ηλικιακού ορίου.

Επί του ζητήματος αυτού η άποψή μου είναι η εξής:

Όπως ήδη εξέθεσα στην από 24-08-2015 ανάρτηση στον ιστότοπο www.arvanitislaw.gr, με το Ν. 4336/14-08-2015 (υποπαράγραφος Δ.12 και με αριθμούς 17-18) καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 6 Ν. 328/76, ενώ τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του Ν. 1963/91 ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Υγείας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου».

Είναι επομένως αυτονόητο ότι οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 του Ν. 1963/91 ρυθμίσεις έπαυσαν να ισχύουν από 20-08-2015, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4336/2015.

Η παρ. 4 του τροποποιηθέντος, ως άνω, άρθρου 1 του Ν. 1963/91, είχε ως εξής: «Δεν χορηγείται άδεια ιδρύσεως φαρμακείου σε φαρμακοποιούς που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους. Αδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, που ανήκουν σε φαρμακοποιούς, που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, ανακαλούνται με πράξη της αρμόδιας αρχής. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2003».

Κατά συνέπεια, με την παύση ισχύος της διάταξης αυτής, δεν υφίσταται σήμερα ισχύουσα διάταξη νόμου που να ρυθμίζει τα ηλικιακά όρια φαρμακοποιών και:

  • Να απαγορεύει τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου σε φαρμακοποιό που έχει συμπληρώσει τα 70 έτη.
  • Να επιβάλλει στις αρμόδιες Περιφέρειες την ανάκληση των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των φαρμακοποιών που έχουν συμπληρώσει τα 70 έτη.

Το ζήτημα λοιπόν του ορίου της ηλικίας των 70 ετών είναι επί του παρόντος ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΟ, υπό την έννοια ότι η ηλικία των φαρμακοποιών δεν σχετίζεται πλέον με το δικαίωμα τους στην ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων. Σε κάθε περίπτωση ό,τι δεν απαγορεύεται ρητά, είναι επιτρεπτό.

Ωστόσο, δεν γνωρίζω αν με την επικείμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα ρυθμίσει τα θέματα ιδρύσεως και λειτουργίας των φαρμακείων, επαναφερθεί το ζήτημα του ορίου ηλικίας των φαρμακοποιών και ποιο θα είναι το περιεχόμενο της νέας διάταξης.

Σε κάθε περίπτωση, στην παρούσα συγκυρία, η γνώμη μου επί του προκύψαντος ζητήματος είναι ότι η αρμόδια Περιφέρεια δεν έχει το δικαίωμα, αλλά ούτε και υποχρέωση, να ανακαλεί την άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου φαρμακοποιού που συμπλήρωσε τα 70 έτη.