Οι Συλλογικές Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του Π.Φ.Σ. ή των τοπικών Φ.Σ. με Ασφαλιστικά Ταμεία για την εκτέλεση συνταγών των ασφαλισμένων τους, έχει κριθεί, με πάγια νομολογία, ότι είναι Διοικητικές Συμβάσεις. Διαφορές από διοικητικές συμβάσεις υπάγονται στη δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων.
Με την υπ’ αρ. 2347/2009 απόφαση του Αρείου Πάγου, που δέχθηκε ως νομικά βάσιμες προηγούμενες αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων, όπως και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κρίθηκε ότι: “είναι δυνατή η από τον αρμόδιο πολιτικό δικαστή (ειρηνοδίκη ή δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου) έκδοση διαταγής πληρωμής, συντρεχουσών των προς τούτο προϋποθέσεων εις βάρος του Δημοσίου, ΟΤΑ και ν.π.δ.δ, και αν ακόμη η υποκείμενη σχέση, από την οποία απορρέει η χρηματική απαίτηση προς πληρωμή της οποίας ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωμή, υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, όπως συμβαίνει επί διαφοράς από διοικητική σύμβαση”.
Με βάση την απόφαση αυτή του Α.Π. πρότεινα σε Φαρμακευτικούς Συλλόγους την έκδοση σε βάρος Ασφαλιστικών Ταμείων (ΟΠΑΔ – ΤΑΥΤΕΚΩ (ΔΕΗ), ΗΣΑΠ) ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ για τις ανεξόφλητες οφειλές τους.
Έτσι εκδόθηκαν σε βάρος των Ταμείων αυτών διαταγές πληρωμής που εκκρεμούν ήδη στα Πολιτικά Δικαστήρια λόγω ασκήσεως ανακοπών.
Στη συνέχεια όμως, ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ανέτρεψε την ίδια του τη νομολογία και με την υπ’ αρ. 1264/2011 απόφασή του έκρινε ότι για τις χρηματικές διαφορές που πηγάζουν από διοικητικές συμβάσεις αρμόδια είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια και ότι δεν επιτρέπεται να εκδίδονται διαταγές πληρωμής από τα Πολιτικά Δικαστήρια.
Παράλληλα όμως εκδόθηκε η υπ’ αρ. 3740/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) που έκρινε, ειδικά για τη συλλογική σύμβαση του Π.Φ.Σ. με τη ΔΕΗ (ΤΑΥΤΕΚΩ), ότι δεν είναι διοικητική σύμβαση και ως εκ τούτου οι χρηματικές διαφορές που πηγάζουν από αυτή, εκδικάζονται στα Πολιτικά Δικαστήρια.
Ωστόσο, η επιγενόμενη απορρόφηση του ΤΑΥΤΕΚΩ από τον ΕΟΠΥΥ καθιστά τη συλλογική σύμβαση Διοικητική και κατά συνέπεια αρμόδια είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η διεκδίκηση των απαιτήσεων των φαρμακοποιών και Φαρμακευτικών Συλλόγων έναντι του ΕΟΠΥΥ που απορρόφησε όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία, θα επιχειρείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με αγωγή στα αρμόδια καθ’ ύλη και κατά τόπο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.
Η Διοικητική Δικονομία έχει ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα ορισμού σύντομης δικασίμου της ασκούμενης αγωγής, αλλά και προσωρινής επιδίκασης μέρους της αξιούμενης απαίτησης.